เกี่ยวกับศูนย์ TTC-CERT

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์ TTC-CERT สร้างความเชื่อมั่นและพื้นที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผ่านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานด้านโทรคมนาคมของประเทศ

พันธกิจ (Mission Statement)

ศูนย์ TTC-CERT เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ ภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ รับมือ ประสานงาน เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขอบเขตครอบคลุมระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ TTC-CERT รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม หรือ ศูนย์ TTC-CERT โดยความร่วมมือของ กสทช., กทปส., สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 9 ราย

สมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์ TTC-CERT

  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

  • บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด