CONTACT

ติดต่อศูนย์ TTC-CERT

ที่อยู่:

ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT)

ห้อง 1804 ชั้น 18 อาคารเลิศปัญญา

เลขที่ 41 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

 

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล report@ttc-cert.or.th

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล pisut@ttc-cert.or.th